Bảng giá đất Vĩnh Phúc 2020 -2024

Bảng giá đất Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 đến 2024 Theo quyết định số 62/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2020 đến 2024 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quyết định này thay thế quyết định 61/2014/QĐ-UBND Bảng khung giá đất tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ năm 2015 đến 2019 ban hành  ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Continue reading “Bảng giá đất Vĩnh Phúc 2020 -2024”